TINGIMUSED

Meilt on võimalik tellida erinevaid ehteid eritellimusena, mis valmivad käsitööna mõistliku aja- ja rahakuluga. Meie meistri, kullasepa Aleksandr Rehhovski käe all valmivaid ehteid on võimalik teostada kliendi materjalist, mis märkimisväärselt mõjutab lõpphinda kliendile soodsamas suunas. Ei ole välistatud ka kombineeritud variant – kui teie materjalist jääb väheks, siis lisame enda materjali. 

Kõikide meie poolt teostatavate tööde kohta, mida ei ole võimalik teostada ootetööna, vormistatakse vastavasisuline tellimus. Selline asjaajamine tagab kliendi kindlust meie kätte usaldatud toodete ja meie poolt teostatud teenuste osas! 

ÜLDTINGIMUSED

1. Kõikide meie poolt teostatavate tööde kohta, mida ei ole võimalik teostada ootetööna, vormistatakse vastavasisuline tellimus, kus on nõutud tellija nimi ja kontaktandmed. Isikute andmete näol on tegu infoga, mida saab kasutada isikute identiteetide tuvastamiseks. Selle info alla kuuluvad nimed, sünnipäevad, aadressid, postiaadressid või telefoninumbrid.

2. Tellimuse esitamisega ja oma andmete edastamisega (eesnimi ja telefoninumber), annab isik Jewellery Rehhovski OÜ-le selge ja teadliku nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

3. Teenuse pakkujale teatavaks saanud isikute andmed kasutatakse vaid teenuste osutamiseks ja tellimust puudutava info edastamiseks. Isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik põhjalikult tutvuda pöördudes Jewellery Rehhovski OÜ poole.

4. Tellitud tööd teostatakse tellimuslehel märgitud tähtajaks või kliendi ja töid teostava meistri vahel suuliselt või telefoni teel kokku lepitud tähtajaks.

5. Soodustuse saamiseks, tuleb esitada soodustusi võimaldav kaart ENNE tellimuste tegemist ja teenuste ostmist. Hilisem kaardi esitamine ei võimalda soodustuste saamist. Korraga kehtib vaid üks soodustus.

6. Klient on kohustatud tasuma tellitud tööde eest vastavalt tellimuslehel olevatele tingimustele või kliendi ja tööde teostaja vahel telefoni teel kokku lepitud tähtajaks, kuid mitte hiljem, kui esemete tagastamise hetkel (v.a. püsivad koostööpartnerid).

7. Kui vastuvõetud tellimustööde hind ja tähtaeg lepiti kokku töid teostava meistri poolt kliendiga kokku telefoni teel, siis Jewellery Rehhovski OÜ teavitab klienti tellitud tööde valmimisest tekstisõnumi vahendusel, saates vastava sisuga sõnumi tellimuslehel märgitud kliendi kontaktnumbrile.

8. Klient kohustub tellimuslehel märgitud tähtjast alates 30 päeva jooksul tulema oma esemetele järgi tellimuslehel märgitud lahtiolekuaegadel esindusse (kokkuleppel võib periood ka pikem olla).

9. Kui vastuvõetud tellimustööde hind ja tähtaeg lepiti kokku töid teostava meistri poolt kliendiga kokku telefoni teel, siis klient kohustub 30 päeva jooksul pärast vastava teate saamist tulema oma esemetele järgi tekstisõnumis või tellimuslehel märgitud lahtiolekuaegadel esindusse (kokkuleppel võib tähtaeg pikem olla.

10. Teostatud tööd tagastatakse tööde vastuvõtmisel väljastatud nummerdatud žetooni esitamisel ja arve tasumisel. Me ei ole kohustatud kliendile esemed tagastama, kui klient keeldub tellitud tööde eest tasuma.

11. Jewellery Rehhovski OÜ poolt teostatavate teenuste osas, tuleb nõu pidada vaid töid teostava meistriga. Kolmandate isikutega kokkulepitud asjaolud Jewellery Rehhovski OÜ poolt teostatavate tööde osas on tühised.

12. Kullassepp annab lõpphinnangu töödele ning nende eripära tõttu on tal võimalik loobuda tööde teostamisest.

13. Žetooni kaotamisel või mitte tagastamisel, tuleb tasuda 10.- €, siis tagastatakse tellitud tööd vaid isikut tõendava dokumendi alusel. Me ei kanna vastutust võimalike kahjude ja kadude osas, mis on põhjustatud seoses žetooni kaotamisest kliendi ja/või kolmandate isikute poolt.

14. Kui klient ei ole 3 kuu jooksul tellimuslehel märgitud tähtajast ja/või sõnumi saamisest oma esemetele järgi tulnud, on Jewellery Rehhovski OÜ-l õigus küsida hoiutasu summas 1,20 euro/päev. Klient on kohustatud tasuma hoiutasu esemete tagastamise hetkel. Me ei ole kohustatud kliendile esemed tagastama, kui klient keeldub hoiutasu maksmisest.

15. Kui klient ei ole tulnud esemetele järgi 6 (kuue) kuu jooksul pärast tellimuslehes märgitud tähtaega, läheb esemete omand üle Jewellery Rehhovski OÜ-le, peale mida on Jewellery Rehhovski OÜ-l õigus esemed vallata, kasutada ja käsutada (kokkuleppel võib periood ka pikem olla).

16. Kui vastuvõetud tellimustööde hind ja tähtaeg lepiti kokku töid teostava meistri poolt kliendiga kokku telefoni teel ning klient ei ole tulnud esemetele järgi 6 (kuue) kuu jooksul pärast seda, kui Jewellery Rehhovski OÜ klienti tööde valmimisest teavitas, läheb esemete omand üle Jewellery Rehhovski OÜ-le, peale mida on Jewellery Rehhovski OÜ-l õigus esemed vallata, kasutada ja käsutada.

17. Esinduses teenuseid pakkuval kullassepal on õigus tööpäevasisesteks vaheaegadeks, mida ta määrab oma äranägemisel. Oletatava tagasituleku kellaaega märgitakse ning asetatakse kliendile nähtavale kohale. Tööpäevasisesel vaheajal tellimustöid ei väljastata. Lahkarvamuste vältimiseks, kliendil on alati võimalik kindel kohtumise kellaaeg eelnevalt kokku leppida.

18. Kui klient on tellinud töid, mis eeldavad kliendi poolt toodud materjali kasutamist, siis tellimuse allkirjastamisega kinnitab tellija, et lisaks kõikidele tingimustele, on ta tutvunud Kliendi materjalist juveeltoodete valmistamise korraga ning nõustub sellega.

19. Juveeltoodete valmistamisel, parandustööde ja puhastamise/poleerimise teostamisel, tuleb arvestada töötlemise protsessiga, mille tulemusel esineb materjali kadu 5-15% kogu materjali kogusest.

SOODUSTUSTE JA KAMPAANIATE INFO

1. Isikul on võimalik registreerida ennast Jewellery Rehhovski OÜ püsikliendiks, mis annab eelise tavaliste klientide ees.

2. Püsikliendi tuvastamine toimub kliendikaardi alusel ning teenuse pakkuja nõudmisel isikut tõendava dokumendi alusel.

3. Püsikliendiks registreerimisega ja oma andmete edastamisega, annab isik Jewellery Rehhovski OÜ-le selge ja teadliku nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

4. Soodustuse saamiseks, tuleb esitada soodustusi võimaldav kaart ENNE tellimuste tegemist ja teenuste ostmist. Hilisem kaardi esitamine ei võimalda soodustuste saamist.

5. Teenuse pakkuja võib kasutada isikuandmeid eripakkumiste ja kampaaniate kohta e-posti teel ja telefoni teel üksnes juhul, kui püsiklient on andnud selleks oma nõusoleku. Jewellery Rehhovski OÜ jaoks andmete kaitse ja kliendi privaatsus on väga tõsine teema ning me tagame kõikide meetmetega andmekaitse eeskirjadest kinnipidamise.

6. Kampaania raames  ja soodustusega teostatavate tööde osas kehtivad ÜLDTINGIMUSED, millega on võimalik tutvuda kohapeal ja veebilehel www.rehhovski.ee.

7. Kampaania raames pakutavat soodustust on võimalik saada vaid kullassepa tööajal.

8. Kampaania raames pakutavaid teenuseid EI TEOSTATA OOTETÖÖNA. Kui klient soovib saada tööd ootetööna, siis peab ta teenuse eest maksma täishinda.

9. Varem tellitud tööd (enne kampaania algust) ei kuulu kampaania alla ning korraga kehtib vaid üks soodustus (allahindlus).

10. Püsikliendi soodustused võivad muutuda (info leitav esinduses või veebilehel).


VALVEKAAMERATE KASUTAMISE KORD 

1.     Valvekaamerate kasutamise eesmärgiks on Jewellery Rehhovski OÜ poole pöördunud isikute (sh klientide) ning Jewellery Rehhovski OÜ vara säilimise ja turvalisuse tagamine ning videosalvestuse tõendina kasutamise eesmärgil.

2.     Jewellery Rehhovski OÜ töötleb vastutava töötlejana kaamerasalvestisi ning kasutab valvekaameraid IKÜM artikkel 6 lg 1 punktide f (õigustatud huvi) ja c (seadusjärgse kohustuse täitmiseks) alusel. Töötlus tähendab tegevusi kaamerasalvestistega nende loomisest kuni nende hävitamiseni, sh vaatlemine, analüüs ja kolmandale isikule avaldamine (nt politsei).

3.     Isikute või vara kaitseks videosalvestamist loetakse õigustatuks juhul, kui sellega ei kahjustata ülemääraselt andmesubjekti õigustatud huve ning videosalvestist kasutatakse eesmärgipäraselt.

4.     Valvekaamerate vaateväli katab kogu Jewellery Rehhovski OÜ poolt seaduslikul alusel kasutatavat pinda aadressil Endla 45, Tallinn.

5.     Salvestist kasutatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele, lähtudes valvekaamerate eesmärgist. Jewellery Rehhovski OÜ tagab, et täidetud on kõik Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise nõuded ja isikuandmete turvameetmed.

6.     Salvestistele on juurdepääs ainult Jewellery Rehhovski OÜ poolt määratud ning õigusaktides sätestatud isikutel. Salvestisi säilitatakse kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas, tagades kogutud andmete turvalise säilitamise.

7.     Salvestisele jäänud isikul on seoses oma andmete töötlemisega seadusest tulenevalt mitmeid õigusi, sh saada teavet ja juurdepääsu enda isikuandmetele. Kogutud andmetega tutvumiseks tuleks pöörduda põhjendatud taotlusega Jewellery Rehhovski OÜ poole esindusse aadressil Endla 45, Tallinn või elektrooniliselt aadressile info@rehhovski.ee

Tingimused kehtivad alates 15.07.2016.a (muudetud 24.03.2024)